Viðtøkur

 
 

Viðtøkur fyri Føroyingafelagið á Fyn (á donskum)

Lógir felagsins

Vedtægter for Føroyingafelagið á Fyn (Den Færøske Forening på Fyn)

§ 1. Navn og hjemsted.

Stk. 1. Foreningens navn er Føroyingafelagið á Fyn (Den Færøske Forening på Fyn), forkortet FáF.
Stk. 2. Foreningens hjemsted er Odense Kommune.

§ 2. Formål.

Stk. 1. At samle færinger og andre med interesse for Færøerne og færøske anliggender.
Stk. 2. At holde arrangementer med kulturelle, sociale, underholdningsmæssige og sportslige værdier.
Stk. 3. Foreningen er politisk og religiøst uafhængig.

§ 3. Medlemskab.

Stk. 1. Som medlemmer optages alle og enhver, der har lyst og vilje til at arbejde for foreningens formål.
Stk. 2. Kontingentet fastsættes af den årlige generalforsamling, og betales rettidigt til kommende års generalforsamling.
Stk. 3. Medlemsåret er kalenderåret.
Stk. 4. Seneste rettidige indbetalingskvittering er at betragte som gyldigt medlemsbevis.
Stk. 5. Restance ud over 3 måneder medfører tab af medlemskab.
Stk. 6. Det er muligt at tegne halvårs medlemskab fra 1. august til slutningen af medlemsåret.
Stk. 7. Foreningen kan søge medlemsskab i andre foreninger, hvis og kun hvis dette er til fordel for foreningen.

§ 4. Generalforsamlingen.

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Stk. 2. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i 1. kvartal.
Stk. 3. Indkaldelse sker skriftligt eller ved annoncering i foreningens medlemsblad/hjemmeside, med mindst 3 ugers varsel. Det kan også gøres ved at bruge offentlige medier.
Stk. 4. Hvert medlem over 18 år, der har betalt kontingent, har én stemme. Under 18 år, der har betalt kontingent, har dens værge en stemme. Der kun kan afgives stemme ved personligt
fremmøde.
Stk. 5. Beslutningerne træffes ved almindeligt stemmeflertal, og kan kun omstødes af en ny generalforsamlingsbeslutning.
Stk. 6. Afstemninger skal være skriftlige, hvis bare et af medlemmerne forlanger det.
Stk. 7. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af godkendt regnskab
4. Indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 6
- formand/kasserer
- øvrige bestyrelsesmedlemmer
6. Øvrige valg i henhold til § 6
- 2 bestyrelsessuppleanter
- 1 revisor
- 1 revisorsuppleant
7. Fastsættelse af kontingent for kommende år
8. Eventuelt
Stk. 8. For at komme i betragtning som kandidat til en bestyrelsespost, skal man have betalt kontingentet rettidigt.
Stk. 9. For at komme i betragtning som kandidat til en bestyrelsespost, er personligt fremmøde ikke nødvendigt, blot formanden har fået en skriftlig fuldmagt før generalforsamlingen.
Stk. 10. For at komme i betragtning som kandidat til en bestyrelsespost, skal man opfylde kommunens krav. Kommunen godkender IKKE følgende personer i en folkeoplysende forenings bestyrelse:
- Medlemmer af bestyrelser i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen eller kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.
- Advokater, revisorer og lignende rådgivere for samt ansatte i fonde, selskaber, foreninger og andre virksomheder, der udlejer lokaler m.m. til foreningen, eller som kontrollerer udlejer af lokaler m.m. til foreningen.
- Ejere af lokaler m.m. der udlejer til foreningen.
Stk. 11. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være en af bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest 10 dage før generalforsamlingens dag.

§ 5. Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 2/3 af medlemmerne kræver det.
Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes på samme måde som ordinær generalforsamling.

§ 6. Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen leder foreningerne og kan forpligte disse udadtil.
Stk. 2. Generalforsamlingen vælger 7 bestyrelsesmedlemmer, formand og kasserer, samt 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv, med næstformand, sekretær og 3 bestyrelsesmedlem, der fordeler disse ansvarsområder, Kultur, Idræt og Kommunikation.
Stk. 3. Samtlige valg til bestyrelsen gælder for to år ad gangen, undtaget bestyrelsessuppleanterne.
Stk. 4. ad 1. Formand og kasserer afgår på skift. Sammen med formanden afgår 2 bestyrelsesmedlemmer, og sammen med kasseren afgår 3 bestyrelsesmedlemmer. ad 2. Bestyrelsen vælges med 4 medlemmer i lige år og 3 i ulige år.
Stk. 5. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for ét år ad gangen.
Stk. 6. Der vælges 2 revisorer (én på valg hvert år).
Stk. 7. Der vælges 1 revisorsuppleant for ét år ad gangen.
Stk. 8. Genvalg kan finde sted.
Stk. 9. Bestyrelsen indkalder til bestyrelsesmøder, når den finder det for nødvendigt, dog skal der afholdes mindst 1 bestyrelsesmøde hvert kvartal.
Stk. 10. Bestyrelsesmøde skal indkaldes, hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.
Stk. 11. Bestyrelsen er beslutningsdygtig hvis mindst 4 bestyrelsesmedlemmer er til stede, hvoraf den ene skal være formand eller kasserer.
Stk. 12. Ved stemmelighed er punktets aktuelle formands stemme afgørende.
Stk. 13. Bestyrelsen sørger for at alle protokoller bliver ajourførte.
Stk. 14. Bestyrelsen nedsætter årligt disse arbejdsgrupper: Sleipnir, Forældregruppe og Miðgarðsormurin.
Stk. 15. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper, efter bestyrelsens nærmere beskrevne arbejdsopgaver.

§ 7. Økonomi, regnskab og revision.

Stk. 1. Regnskabsåret er kalenderåret.
Stk. 2. Bestyrelsen er overfor generalforsamlingen ansvarlig for regnskabet.
Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren.
Stk. 4. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingens valgte revisorer.
Stk. 5. Hverken medlemmer eller andre er ejere af foreningens formue eller driftsoverskud.

§ 8. Tegningsregler og hæftelse

Stk. 1. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren.
Stk. 2. Foreningens forpligtelser hæfter alene dens formue.
Stk. 3. FáF, Róðrarfelagið Sleipnir(roklubben), Dansifelagið Miðgarðsormurin(danseforeningen) og Det Nordatantiske Kor på Fyn har adskilt økonomi, men styres af bestyrelsen for FáF og indgår i dens årsregnskab.
Stk. 4. Der kan ikke optages lån.

§ 9. Vedtægtsændringer.

Stk. 1. Til vedtægtsændringer kræves et flertal på 2/3 af de på generalforsamlingens fremmødte medlemmer.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal af alle medlemmerne på to hinanden følgende generalforsamlinger, der kan stemmes med brev, hvoraf den ene generalforsamling skal være ordinær.
Stk. 2. I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens aktiver godgørende formål, efter den opløste generalforsamlings nærmere bestemmelser.

 

Således vedtaget på ordinær generalforsamling den 27. februar 2016.


Guðrið Nattestad,                                         Rani Lagfoss,  
     formand                                                   kasserer  

      Sára Tummassardóttir,                                   Jákup Olaf Jacobsen,         
      næstformand                                                  sekretær             

Páll av Kák Olsen,                                             Hanna Müller,    
bestyrelsesmedlem                                        bestyrelsesmedlem

Joan Ziskason,
bestyrelsesmedlem